តម្លៃត្រឹម $18.90 ញ៉ាំបានទាំងស៊ុប Hot Pot និងអាហារមួយសេរី | $18.90 All-You-Can-Eat Hot Pot Puts the Emperors of China Under the Spotlight

ចុងខែកំពុងរកកន្លែងនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅពិសាអាហារមួយពេល ចំពេល Emperors of China មានឈុតអាហារថ្ងៃ ឬល្ងាចល្មម។ ម៉ោះ ៗ $18.90 ទេក្នុងមួយឈុត ញ៉ាំបានដល់ទៅគ្នា 2 នាក់! អានអត្ថបទបន្ថែមនៅ៖ https://www.foodbuzz.site/2019/07/19/all-you-can-eat-hot-pot-emperors-of-china/?fbclid=IwAR2oxmMUgKe_BxQAoXvlea06i_lghBXkHrKF-hVt16iKzNABfjqFtit0Zrk

Despite the hot and humid weather in Cambodia, the one thing that we can all agree on without exception is how lovely it feels to gather around a hot pot with our loved ones whilst dipping slices of meat and assorted raw ingredients into a pot of steaming hot broth. https://www.foodbuzz.site/2019/07/19/en-all-you-can-eat-hot-pot-emperors-of-china/?fbclid=IwAR3sTu0Tdkg8hV_PORPD-1YfHjqrV02QoxDNi8TjjRnZTdjZup1Y6lz8IP8

Leave a Reply