អ៊ីយ៉ាស់ ញ៉ាំស៊ុប Hot Pot មួយសេរី! ចំណាយត្រឹម $18.90 អាចញ៉ាំស៊ុប និងអាហារចិនជាច្រើនប្រភេទបានមួយស្រឡាញ់នៅ Emperors of China។

https://www.foodbuzz.site/2019/07/19/en-all-you-can-eat-hot-pot-emperors-of-china/?fbclid=IwAR0PzHOeiCUqoCmuhx_M8t0MyuHQUGHvxr19no8AiAMoRTDAbaK2jPvlQv8#qtransLangSwLM#

Leave a Reply